chè dây
Chè dây: Hình ảnh, cách nhận biết và công dụng
Cây che dây hay còn gọi là Thau rả có